"Světlem pro mé nohy je Tvé Slovo, osvěcuje moji stezku."

Přestaň hřešit

13. 5. 2012 20:25

Jak si mladík udrží svou stezku čistou?

Můžeme přestat hřešit? Jen protože jsme pod milostí, ještě to neznamená, že nejsme schopni hřešit. Můžeme hřešit, jak jen chceme a nestarat se? Měli bychom se snažit a chodit ve svatosti? Jaký by byl výsledek? To je otázkou. Jsme křesťané (pokud tě Pán Ježíš skutečně zachránil svou milostí) a jsme zachráněni a v Něm posvěceni. Jsme koupeni za vysokou cenu a nepatříme sami sobě. Naše duše je zachráněna a bespečná u Boha skrze Pána Ježíše. Přesto čas od času zápasime s tělem, což může být frustrující. Máme žít podle Krista a vynaložit veškerou svou sílu, abychom chodili po Jeho cestách a plnili Jeho vůli.

Níže je uvedeno sedm praktických kroků, které nám v našem každodenním chození s Bohem pomohou vyhybat se nástrahám pokušení v tomto životě.

Krok č.1 – Stále čti Boží Slovo.

„Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.“ (Jozue 1:8)

„Bude jej mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života, aby se učil bát Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržoval všechna slova tohoto zákona a tato nařízení;“ (Deuteronomium 17:19)

„Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.“ (Žalm 119:9)

„Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.“ (1.Timoteovi 4:13)

Krok č. 2 – Stále se modli

„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,“ (Efezským 6:18)

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém,“ (Juda 1:30)

„Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Matouš 26:41)

Krok č.3 – Nedovol ve svém životě a mysli nic bezbožného, zvráceného, hříšného nebo nesvatého

„Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ (Leviticus 11:45)

„Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘“ (1.Petrův 1.16)

„Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ (Filipským 4:8)

Krok č.4 – Pokud se objeví nečisté myšlenky, zastav se a modli se o sílu a pros Boha, aby Tě jich zbavil

„Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.“ (Žalm 32:5)

„Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1.Jan 1:9)

„Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.“ (Žalm 32:1)

Krok č.5 – Buď v kontaktu s Bohem

viz výše uvedené verše

Krok č.6 – Stále spoléhej na Pána, že bude ve Tvém životě pracovat.

„Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.“ (Jan 14:18)

„ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.“ (2.Korintským 12:9)

„A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.“ (1.Petrův 5:10)

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (Filipským 4:13)

Krok č.7 – Ať je Tvá mysl vždy připravená na to, že Pán může přijít a vzít nás ze Země.

„Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.“ (Zjevení 3:11)

„„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!““ (Zjevení 16.15)

„Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“ (Zjevení 22:12)

 

V celé Bibli je mnohem více dalších veršů, které potvrzují výše uvedené kroku. Pokud je budete uskutečňovat a držet se jich, vaše chození s Pánem bude plodnější a Jemu milejší.

 

přeloženo z www.kinghouse.org

Zobrazeno 2048×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková